logo CEMAS
 

Studium MBA

Management inovací Andragogika a management vzdělávání

Informace o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

Správce osobních údajů:

TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o., se sídlem Korunní 1065/107, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 08596077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 321661 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:

www.cemas.cz
info@cemas.cz

Jako správce zpracováváme osobní údaje ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR v souvislosti s přijímacím řízením a zajišťováním vzdělávání ve vzdělávacích programech Master of Business Administration (MBA). Máme povinnost zabezpečit ochranu těchto údajů a provést příslušná technická a organizační opatření s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů. Níže informujeme o rozsahu zpracování osobních údajů včetně uvedení účelu, právního základu, doby zpracování osobních údajů a údajů o tom, komu a za jakých podmínek případně tyto údaje můžeme dále předat.

Pro účely přijímacího řízení:

účel:

přijetí přihlášky, vedení korespondence vč. jejího uchování, provedení přijímacího řízení, jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí manažerského profesního vzdělávání

právní základ:

souhlas subjektu osobních údajů (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. a GDPR), plnění smlouvy - jednání o smlouvě (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

doba zpracování:

v případě nepřijetí ke vzdělávání 3 měsíce od ukončení přijímacího řízení; v případě přijetí ke vzdělávání zpracováváme osobní údaje v rozsahu a po dobu uvedenou níže.

Zapojení jiných zpracovatelů do zpracování osobních údajů:

Na zpracování se mohou podílet poskytovatelé softwaru, a to výhradně pro účely zajištění technického zabezpečení uchovávání osobních údajů. Kromě těchto případů nepředáváme osobní údaje třetím osobám, do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

V souvislosti s poskytováním vzdělávání:

účel:

uzavření smlouvy o poskytnutí manažerského profesního vzdělávání, plnění smluvních či zákonných povinností, vymáhání právních nároků vyplývajících ze smlouvy;

právní základ:

plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

doba zpracovávání:

po dobu vzdělávání a 5 let po jeho ukončení

účel:

evidence absolventů

právní základ:

oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

doba zpracovávání:

20 let od ukončení vzdělávání,

účel:

archivace účetních dokladů

právní základ:

splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR)

doba zpracovávání:

vyplývá z obecně závazných právních předpisů

Zapojení jiných zpracovatelů do zpracování osobních údajů:

Na zpracování se mohou podílet poskytovatelé softwaru, a to výhradně pro účely zajištění technického zabezpečení uchovávání osobních údajů. Kromě těchto případů nepředáváme osobní údaje třetím osobám, do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poučení o právech subjektu osobních údajů:

Subjekt osobních údajů má právo:

  1. požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje ve vztahu k němu zpracovává,
  2. požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  3. vyžádat si u správce přístup ke svým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  4. požadovat po správci výmaz svých osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, k jejichž zpracování udělil souhlas,
  5. přenést své osobní údaje k jinému správci,
  6. vznést námitku v případě zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce.

Zřizovatel:TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.
Sídlo:Korunní 1065/107, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČO:085 96 077
Číslo bankovního spojení:123-532570207/0100
Email:info@cemas.cz
(C) 2022 TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.